Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012: "Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu"

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 với tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” vừa được chính thức công bố. Báo cáo do Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP).

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012: "Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu" Bản đầy đủ

  • Ý kiến chuyên gia