Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012: "Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu"

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 với tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” vừa được chính thức công bố. Báo cáo do Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP).

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 được xây dựng gồm 7 chương với mục đích phân tích những bất ổn kinh tế vĩ mô năm 2011, gắn kết với cơ cấu và đặc điểm mô hình tăng trưởng, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết hay cũng chính là cơ hội không thể bỏ lỡ để tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Báo cáo cũng đồng thời đề cập đến những nền tảng tăng trưởng và thảo luận những điều kiện tiền đề quan trọng trong quá trình tái cơ cấu.

Báo cáo Kinh tế vĩ mô được xây dựng hàng năm với cách viết “thân thiện” với Đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách nhằm tổng kết và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam và thế giới, phân tích chuyên sâu một số vấn đề và chính sách kinh tế vĩ mô nổi bật trong năm, đồng thời thảo luận những vấn đề mang tính trung và dài hạn đối với nền kinh tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách thiết thực.

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012: "Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu" bản đầy đủ

  • Ý kiến chuyên gia